תנאי השימושתוכנה זו 'בקלות כפולה' פותחה ע'י חברת גפני מוצרי תכנה בע'מ שלה שמורות זכויות היוצרים בתוכנה זו וזכויות שיווק התוכנה.

ללקוח אין ולא תהיה כל זכות בתכנה מלבד הזכות להשתמש בה. הלקוח מתחייב לא להעתיק את התכנה ולא לעשות דבר בתכנה שיש בו משום הפרה של זכויות היוצרים.

רשות השימוש בתכנה הניתנת ללקוח אינה ניתנת להעברה והלקוח מתחייב לא להעביר את התכנה או כל חלק ממנה לאדם אחר.

התכנה נמסרת לשימושו של הלקוח כפי שהיא ללא כל אחריות או ערבות של החברה לאפשרות הביצוע של תכנה זו או לתוצאות שניתן להשיג ע'י השימוש בה.

חברת גפני מוצרי תכנה וכל הפועל מטעמה לא תהיה אחראית בכל מקרה על כל נזק שהוא בין אם ישיר או עקיף עקב השימוש בתכנה או עקב אי אפשרות השימוש בה מכל סיבה שהיא.

החברה וכל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים בשום מקרה לטיב התכנה, איכותה, כישוריה תכונותיה, התאמתה לשימוש ולכל תוצאה הנובעת מן השימוש בתכנה. אנו מאחלים לכם עבודה פוריה ומהנה.